Immaterialrett

Patenter

Vi er anerkjent som ledende innenfor patentrett. Vi gir råd om patenter, relatert knowhow og forretningshemmeligheter både i tvister og kommersielle transaksjoner, herunder overdragelser, lisensavtaler, FoU-avtaler og konsortieavtaler. Vår ekspertise på dette fagfeltet spenner seg over en rekke industrier, herunder legemidler og annen biovitenskap, olje- og gassindustrien, havbruk og forbruksvarer.

 

Varemerker

Vi gir råd om varemerker og merkevarebeskyttelse i Norge. Vi har bistått innehavere av kjente merkevarer med strategiske råd og representert dem i tvister, og gjennom dette hjulpet dem med å håndheve sine varemerkerettigheter og beskytte dem mot påstander om varemerkeinngrep. Vi bistår regelmessig klienter med å utvikle sine merkevarer gjennom lisensavtaler, distribusjonsavtaler, merkevaresamarbeid og franchiser. Vi tilbyr varemerkeregistrering og forvaltning av varemerkeporteføljer gjennom vår avdeling GR Trademarks.

 

Opphavsrett

Opphavsrettsbeskyttet materiale er en verdifull ressurs i vår digitale tidsalder, som følge av økningen i bruk av slikt materiale på digitale plattformer. Opphavsrettsbeskyttelse er viktig både for den enkelte skaper og som del av immaterialrettsporteføljen til bedrifter, særlig mediebedrifter. Vi bistår rettighetshavere innenfor musikkbransjen og film- og TV-bransjen i opphavsrettslige spørsmål, og vi representerer rettighetshavere og rettighetshaverorganisasjoner i forhandlinger, ved håndheving og i tvister om opphavsrettigheter.

 

Design

Designregistrering gir beskyttelse for det visuelle uttrykket til produkter. Vi bistår klienter i utviklingen av strategier knyttet til designbeskyttelse samt med registrering og håndheving av designrettigheter. Tallet på registrerte design i Norge er lavt, men beskyttelse av uregistrerte design kan også finnes under opphavsretts- eller markedsføringslovgivningen.

 

Markedsføringsrett og forbud mot illojal konkurranse

Forbudet mot illojale konkurransehandlinger beskytter foretak mot urimelig markedsførings- og handelspraksis fra konkurrenter. Forbudet mot illojale konkurransehandlinger har likheter med immaterialretten og disse reglene påberopes ofte sammen med eller i tillegg til krav basert på inngrep i immaterielle rettigheter. Markedsføringsretten regulerer og begrenser handlingsrommet bedrifter har til å drive markedsføring – for å beskytte forbrukerne. Mange industrier har av denne grunn sektorspesifikke forskrifter som regulerer markedsføring. Eksempler på dette er legemiddel-, matvare-, hudpleieprodukt- og reiseindustrien. Det er ofte et samspill mellom forbudet mot illojal konkurranse og markedsføringsretten, ettersom begge begrenser bedrifters handlingsfrihet i markedet. Vi bistår klienter og hjelper dem med å overholde begge regelsettene.

 

Forretningshemmeligheter

Noen ganger er ikke immaterialrettsbeskyttelse oppnåelig. I andre tilfeller velger innehaveren av verdifull teknisk eller kommersiell informasjon å holde denne hemmelig istedenfor å basere seg på immaterialrettsbeskyttelse, typisk patentbeskyttelse. Uavhengig av hva som er grunnen til at kunnskap og innovasjoner ikke er beskyttet av immaterialrettigheter, er det viktig å utarbeide en strategi for å bevare diskresjon og opprettholde rettslig beskyttelse for forretningshemmeligheter. Vi har erfaring med å utvikle slike strategier og med å forhandle avtaler og rettigheter for beskyttelse av forretningshemmeligheter.

 

Arbeidstakers rettigheter

De fleste oppfinnelser skapes av personer som, på tidspunktet de skaper oppfinnelsen, er arbeidstakere i et offentlig eller privat foretak. Etter lovverket i mange land, Norge inkludert, har oppfinnere som er arbeidstakere noen ufravikelige rettigheter. Dette rettsområdet er ukjent for mange, men antallet tvister om rettighetene til oppfinnere i arbeidsforhold øker stadig. Vi tilbyr spesialisert rådgivning om arbeidstakeres rettigheter, inkludert utviklingen av immaterialretts- og konkurranseklausuler i arbeidsavtaler og implementering av bedriftsinterne regelverk om godtgjøring til arbeidstakere som gjør oppfinnelser.

Kontakt oss

For nærmere spørsmål vedrørende bistand, ta kontakt på post@gjessingreimers.noeller ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Nærmere detaljer om våre eksperter finnes her

Kontakt oss
First
Last
Choose expertise you want to know more about: