MENNESKERETTIGHETSPOLICY

Advokatfirmaet GJESSINGREIMERS AS’ MENNESKERETTIGHETSPOLICY

(Approved by the board of directors on 13 April 2019)

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter fikk enstemmig tilslutning fra FNs menneskerettighetsråd i juni 2011. Det følger av disse prinsippene at næringslivet har et ansvar for å respektere menneskerettighetene. FNs veiledende prinsipper gjelder også for advokatvirksomhet, og kommer i tillegg til de grunnleggende advokatetiske prinsippene.

 

Advokatfirmaet GjessingReimers AS, dets advokater og ansatte vil respektere menneskerettighetene i samsvar med FNs veiledende prinsipper. Vi vil være en aktiv samarbeidspartner for våre klienter i arbeidet for å sikre respekt for menneskerettighetene. GjessingReimers arbeider aktivt for å implementere respekten for menneskerettighetene i vår praksis og vår forretningsvirksomhet. Vi vil støtte arbeidet for å fremme menneskerettighetene, blant annet gjennom vår utadrettede, frivillige virksomhet og pro bono-arbeid. Ansvaret for å respektere menneskerettighetene innskrenker ikke retten for enhver til å søke advokatbistand for å få avklart sin rettsstilling eller til å få et robust forsvar i konflikter, i sivile rettssaker og i straffesaker. Ansvaret endrer heller ikke advokaters taushetsplikt, krav til uavhengighet eller andre grunnleggende advokatetiske prinsipper.

 

GjessingReimers forventer at firmaets leverandører respekterer menneskerettighetene i samsvar med FNs veiledende prinsipper.